• Gebruiksvoorwaarden

  Juridische informatie & mededelingen

  Aanvaarding van de voorwaarden

  Door deze Website te bezoeken, erkent u dat u de volgende voorwaarden hebt gelezen, begrepen en geaccepteerd. Indien u deze voorwaarden niet begrijpt of ermee instemt, dient u deze Website onmiddellijk te verlaten. SYIL behoudt zich het recht voor om de gebruiksvoorwaarden (TOU) op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving aan u bij te werken. Met betrekking tot elk gedrag van schending van de bepalingen van de GBV, heeft SYIL het recht om juridische en eerlijke rechtsmiddelen te zoeken.

  Beperkte licentie

  De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd door SYIL, tenzij anders vermeld. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SYIL of andere partijen mag de inhoud van de Website niet worden gereproduceerd, gedistribueerd, gefotokopieerd, afgespeeld, gekoppeld of verzonden met super-links, op andere servers worden geladen in "mirroring method", worden opgeslagen in een informatiesysteem, of op andere wijze worden gebruikt voor enig commercieel doel door welke persoon dan ook, tenzij anders wordt gedownload of gereproduceerd voor privé- en niet-commerciële doeleinden (met dien verstande echter dat een dergelijk gebruik geen enkele revisie van de inhoud omvat en dat de auteursrechtvermeldingen en andere eigendomsvermeldingen in dezelfde vorm en op dezelfde wijze worden behouden als in het origineel).

  Handelsmerk

  Alle handelsmerken en logo's die op deze Website worden getoond, vermeld of op andere wijze worden gebruikt, zijn eigendom van SYIL of andere derden, zoals vermeld, indien van toepassing. Het is u niet toegestaan deze handelsmerken of logo's op enigerlei wijze te gebruiken zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van SYIL of een derde partij, indien van toepassing.

  Disclaimer

  Deze website en de inhoud ervan worden alleen voor uw gemak aangeboden. Hoewel SYIL heeft getracht nauwkeurige informatie op deze website te verstrekken, neemt SYIL geen enkele verplichting of verantwoordelijkheid op zich met betrekking tot de juistheid van de informatie op welke wijze dan ook. SYIL kan de op deze website beschikbare inhoud of de genoemde producten op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen.

  Beperking van aansprakelijkheid

  SYIL noch zijn filialen, dochterondernemingen, directeuren, vertegenwoordigers, agenten, werknemers of andere vertegenwoordigers zijn aansprakelijk voor directe, indirecte, speciale, incidentele, gevolg-, straf- en/of voorbeeldige schade, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, winstderving, verlies van inkomsten of inkomsten, verlies van gegevens en/of verlies van zaken, in verband met deze website of het gebruik van of het niet kunnen gebruiken van deze website of het vertrouwen op de inhoud van deze website, zelfs als SYIL op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

  Beschikbaarheid van het product

  De beschikbaarheid van de producten en diensten die op deze Website worden beschreven en de beschrijvingen van dergelijke producten en diensten kunnen in uw land of gebied variëren. Raadpleeg de lokale vertegenwoordigers of agenten van SYIL voor specifieke informatie over producten en/of diensten.

  Links naar derden

  Hoewel er voor uw gemak links naar websites van derden op deze website kunnen staan, is SYIL niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke websites. Het is mogelijk dat u de toepasselijke regels voor het gebruik van dergelijke Websites moet herzien en dat u akkoord moet gaan met de toepasselijke regels voor het gebruik van dergelijke Websites. Bovendien impliceert een link naar de website van een derde partij niet dat SYIL de site of de producten of diensten waarnaar wordt verwezen, onderschrijft.

  Toepasselijk recht en jurisdictie

  Deze GBV wordt beheerst door en geïnterpreteerd en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de Volksrepubliek China, zonder dat daarbij uitvoering wordt gegeven aan de beginselen van wetsconflicten. Elk geschil of verschil dat voortvloeit uit of betrekking heeft op de GBV of deze Website en dat niet in der minne kan worden geschikt, zal worden voorgelegd aan de internationale economische en handelsarbitragecommissie (CIETAC) van China, in overeenstemming met het op dat moment geldende arbitragereglement, voor arbitrage door drie (3) arbiters die in overeenstemming met dat reglement worden benoemd. De plaats van arbitrage is Peking, China. Alle stukken, presentaties en procedures worden in het Chinees opgesteld. De uitspraken van de arbitrage zijn definitief en bindend voor de betrokken partijen.

  Lees meer

  Wij raden u aan ook nota te nemen van onze Privacy Policy. En lees zeker alles over SYIL in de rubriek over ons.

  All Posts
  ×