Gebruiksvoorwaarden


Aanvaarding van de voorwaarden

 

Door deze Website te bezoeken, erkent u dat u de volgende voorwaarden hebt gelezen, begrepen en aanvaard. In het geval dat je de voorwaarden niet begrijpt of er niet mee akkoord gaat, dien je deze Website onmiddellijk te verlaten. SYIL behoudt zich het recht voor de GEBRUIKSVOORWAARDEN (TOU) op elk moment bij te werken zonder je daarvan op de hoogte te stellen. Met betrekking tot elk gedrag van schending van de bepalingen van de gebruiksvoorwaarden, heeft SYIL het recht om wettelijke en billijke oplossingen te zoeken.

 

Beperkte Licentie

Alle inhoud op deze Website is auteursrechtelijk beschermd door SYIL tenzij anders vermeld. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SYIL of andere partijen, mag geen enkele inhoud van de Website worden gereproduceerd, gedistribueerd, gefotokopieerd, afgespeeld, gelinkt of verzonden met super-links, geladen in andere servers in "mirroring methode", opgeslagen in informatie retrieval systeem, of anderszins gebruikt worden voor commerciële doeleinden door welke persoon dan ook, op welke wijze dan ook, tenzij anderszins gedownload of gereproduceerd voor privé en niet-commerciële doeleinden (op voorwaarde echter dat zulk gebruik geen enkele revisie van de inhoud zal omvatten en dat de auteursrechtvermeldingen en andere eigendomsvermeldingen in dezelfde vorm en op dezelfde wijze als op het origineel zullen worden behouden).

 

Handelsmerk

Alle handelsmerken en logo's weergegeven, genoemd, of anderszins gebruikt in deze Website zijn eigendom van SYIL of andere derde partijen zoals vermeld indien van toepassing. Het is u niet toegestaan een van deze handelsmerken of logo's op enigerlei wijze te gebruiken zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van SYIL of een dergelijke derde partij, zoals van toepassing.

 

Disclaimer

Deze Site en zijn inhoud worden enkel ter beschikking gesteld voor uw gemak. Hoewel SYIL getracht heeft nauwkeurige informatie op deze Website aan te bieden, neemt het geen enkele verplichting of verantwoordelijkheid op zich met betrekking tot de nauwkeurigheid van de informatie op welke manier dan ook. SYIL kan de inhoud van deze Site of de vermelde producten op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen.

 

Beperking van aansprakelijkheid

Noch SYIL, noch één van zijn filialen, dochterondernemingen, directeurs, agenten, werknemers of andere vertegenwoordigers zal aansprakelijk zijn voor om het even welke directe, indirecte, speciale, incidentele, gevolg-, punitieve en/of exemplarische schade met inbegrip van, zonder beperking, verlies van winst of inkomsten, verlies van data, en/of verlies van zaken, in verband met deze Website of het gebruik van of het onvermogen om deze Website te gebruiken of het vertrouwen op de inhoud ervan, zelfs indien SYIL op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid van zulke schade.

 

Product Beschikbaarheid

De beschikbaarheid van de producten en diensten beschreven op deze Website, en de beschrijvingen van deze producten en diensten kunnen verschillen in uw land of gebied. Gelieve contact op te nemen met de plaatselijke vertegenwoordigers of agenten van SYIL voor informatie over specifieke producten en/of diensten.

 

Links naar derde partijen

Hoewel links naar Websites van derden in deze Website kunnen zijn opgenomen voor uw gemak, is SYIL niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke Websites. Het is mogelijk dat u bij het gebruik van dergelijke websites de toepasselijke gebruiksregels dient na te lezen en ermee akkoord dient te gaan. Bovendien impliceert een link naar een Website van een derde partij niet dat SYIL de site of de producten of diensten waarnaar daarin wordt verwezen goedkeurt.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Deze GBV zal worden beheerst door, geïnterpreteerd en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de Volksrepubliek China, zonder daarbij de principes van wetsconflicten in acht te nemen. Elk geschil of verschil dat voortvloeit uit of betreffende de GBV of deze Website en dat niet in der minne kan worden geschikt, zal worden voorgelegd aan de China International Economic and Trade Arbitration Commission (CIETAC) in overeenstemming met haar op dat ogenblik geldende arbitrageregels voor arbitrage door drie (3) arbiters die in overeenstemming met de genoemde regels zijn aangesteld. De plaats van arbitrage is Peking, China. Alle ingediende stukken, presentaties en procedures zullen in de Chinese taal zijn. De uitspraken van de arbitrage zijn definitief en bindend voor de van toepassing zijnde partijen.

 

Lees meer

We raden u ook aan om onze Privacy Policy te lezen. En lees ook zeker verder over SYIL in de over ons sectie.